English Turkish Russian German Arabic Spanish

Üyelik Sözleşmesi

İşbu Sözleşme “GLONET SAN. TİC. LTD. ŞTİ” , (bundan sonra “TOURISMEXPO.COM.TR” olarak anılacaktır) ile TOURISMEXPO.COM.TR adresinden ve/veya mobil aplikasyonlarından sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz işletme rehberlik, şikayet, kariyer, haber, basın bülteni, makale, fırsat sunumu, işletme tanıtımı ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “İçerik Hizmetleri” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır) arasında ALICI’nın elektronik ortamda bulunan “Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Politikasını Okudum/Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının TOURISMEXPO.COM.TR kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ
ALICI, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ
ALICI, işbu Sözleşme ile TOURISMEXPO.COM.TR adresinde özellikleri belirtilmiş İçerik Hizmetleri sağlayan paketlerden biri veya birkaçını satın almıştır. Satın alınan İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları TOURISMEXPO.COM.TR web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile TOURISMEXPO.COM.TR, TOURISMEXPO.COM.TR adresinde ve/veya mobil aplikasyonlarından TOURISMEXPO.COM.TR’ın sunduğu ve TOURISMEXPO.COM.TR’ın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek İçerik hizmetlerini, seçilen hizmet kategorisine ilişkin sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ALICI’ya sunmayı; ALICI da hizmet şartlarını kabul ederek hizmet bedelini TOURISMEXPO.COM.TR’a ödemeyi taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan özellikleri ve kullanım koşulları TOURISMEXPO.COM.TR web sitesindeki tanıtım sayfasında belirtilen İçerik Hizmetlerinin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesi akdedilmiş olacak ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ÜYELİK İŞLEMLERİ
a. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi veya kullanmakta olduğu GSM numarası ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi / GSM numarası ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ALICI, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini, kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği şifreye sahip olacaktır.

ALICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ALICI’ya aittir.

b. ALICI, üyelik oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, TOURISMEXPO.COM.TR’a bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan TOURISMEXPO.COM.TR’in bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

c. ALICI, Sözleşme konusu İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı ve şifrenin girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılmamasından TOURISMEXPO.COM.TR’ın sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ALICI, şifre ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal TOURISMEXPO.COM.TR’a haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan TOURISMEXPO.COM.TR’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
a. ALICI, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu İçerik Hizmetleri’ni satın alarak, TOURISMEXPO.COM.TR ve aplikasyonlarında belirtilen hizmet şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ALICI, TOURISMEXPO.COM.TR’ın sunduğu ve (6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddeleri ve ilgili fıkraları kapsamında) İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında kullanılabileceğini kabul ve taahhüt eder.

c. TOURISMEXPO.COM.TR’ın işbu Sözleşme kapsamında İçerik Hizmetleri sunuyor olmasının, ALICI’ya donanım ve/veya yazılım temini veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmemektedir.

d. TOURISMEXPO.COM.TR, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 saat ve bir ay içerisinde toplam 24 saati aşmayacaktır. ALICI, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı TOURISMEXPO.COM.TR’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

e. TOURISMEXPO.COM.TR’ın sunduğu İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ALICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan TOURISMEXPO.COM.TR’ın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

f. TOURISMEXPO.COM.TR, İçerik Hizmetlerini sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

g. ALICI, TOURISMEXPO.COM.TR’ın teknik zorunluluklar, ticari gerekler veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler vs. sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde ALICI, işbu Sözleşmeyi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. TOURISMEXPO.COM.TR, Sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin ALICI tarafından kabul edilmemesi halinde, İçerik Hizmetlerini sunmama veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

h. ALICI, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için bilgisayarının yahut ürün ve/veya hizmeti kullanacağı diğer elektronik cihazlar ile teknik donanımının gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, TOURISMEXPO.COM.TR’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında TOURISMEXPO.COM.TR’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i. ALICI, TOURISMEXPO.COM.TR’ın internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir hizmet olduğunu, ALICI’nın TOURISMEXPO.COM.TR hizmetlerinden yararlandığı sırada bağlantı kurduğu internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğini ve TOURISMEXPO.COM.TR’ın oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı ve sonuçlarından sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. HİZMET BEDELİ
ALICI, seçtiği İçerik hizmet kategorisine göre TOURISMEXPO.COM.TR web sitesinde TOURISMEXPO.COM.TR tarafından açıklanan, taahhütlü veya peşin olarak sunulan ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça TOURISMEXPO.COM.TR’ın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme kapsamında TOURISMEXPO.COM.TR’den satın alınan hizmet bedelleri ALICI’nın faturasına yansıtılacaktır. Hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler TOURISMEXPO.COM.TR tarafından hizmet bedellerine yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere TOURISMEXPO.COM.TR her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ALICI, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşmeyi 5 gün içerisinde feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşmeyi feshetmeyen ALICI, hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

8. DAMGA VERGİSİ
İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından kabul edilmesi ve noter onaylı talep edilmesi durumunda tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ALICI’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ALICI’dan tahsil edilecektir.

9. CAYMA HAKKI VE ALICININ HİZMETİ SONLANDIRMASI
TOURISMEXPO.COM.TR’ın işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ hükmü gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğundan Cayma Hakkı kapsamında bulunmamaktadır. ALICI, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma Hakkı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

10. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, TOURISMEXPO.COM.TR faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI aylık %1.3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp ALICI’nın takip eden ilk faturasına yansıtılır. Söz konusu faiz oranındaki değişikliklere faturada yer verilecek olup, gecikme durumunda değişen yeni oran uygulanacaktır.

11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH
TOURISMEXPO.COM.TR, ALICI’nın işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca TOURISMEXPO.COM.TR, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ALICI’nın hiçbir nam altında TOURISMEXPO.COM.TR’tan herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

ALICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde TOURISMEXPO.COM.TR’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda ALICI, ilgili aya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini, kampanya kapsamında taahhüt süresinden evvel üyeliğini iptal etmesi halinde yararlandığı indirim ve avantajların kendisine faturalanacağını kabul ve taahhüt eder.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Eskişehir Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

13. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

SEKTÖRLER
Sayfa 0.3872 saniyede oluşturuldu.